Algemene voorwaarden diensten

Mocht je verhinderd zijn, verwachten wij dat de afspraak 24 uur van tevoren wordt geannuleerd. Mocht dit niet gebeuren, dan zijn wij genoodzaakt de gehele behandeling in rekening te brengen. Alvast bedankt voor je begrip.
 
Bij bepaalde behandelingen vragen wij om een aanbetaling, denk daarbij aan SPMU en laser behandelingen. De aanbetalingen kunnen variëren van bedrag, omdat de prijzen per behandeling verschillen. Verdere informatie over de aanbetaling ontvang je via de mail.
 
De aanbetaling kan niet worden teruggevorderd bij verhindering/annuleren. Dit geldt ook als de afspraak niet binnen 24 uur wordt geannuleerd.
De reden dat je de aanbetaling niet terug krijgt is omdat de afspraak voor ons gereserveerde tijd is. Wij doen op geen enkele manier aan geld terug! Wel proberen we altijd samen een oplossing te vinden.
Wij danken voor je begrip.

We zien je graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

 

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Foreveryoung Schoonheidssalon en een client waarop Foreveryoung Schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
1. De medewerkers van Foreveryoung Schoonheidssalon zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Foreveryoung Schoonheidssalon zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Foreveryoung Schoonheidssalon melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Foreveryoung Schoonheidssalon het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Bij alle SPMU en laser behandelingen wordt er een aanbetaling gevraagd! Komt de cliënt vervolgens niet opdagen op de gemaakte afspraak of meer dan een kwartier te laat, vervalt de aanbetaling en kan dieniet terug gevorderd worden!

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.2 tot en met 3.4 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens achter slot en grendel.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

1. Foreveryoung Schoonheidssalon vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pin te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
6. Klanten die een aanbetaling doen voor het reserveren van een afspraak hebben het recht om de afspraak één keer kosteloos te verzetten. Indien een klant ervoor kiest om de afspraak nogmaals te verplaatsen, komt de aanbetaling te vervallen en wordt deze niet gerestitueerd.

6. Aansprakelijkheid

1. Foreveryoung schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Foreveryoung Schoonheidssalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Foreveryoung Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Foreveryoung Schoonheidssalon.
2. Foreveryoung Schoonheidssalon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Foreveryoung Schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Er wordt altijd voor een oplossing gezorgd! Als de cliënt de behandeling niet gratis opnieuw wilt, geven we de optie om te kiezen uit een cadeaubon met het gehele bedrag van de behandeling erop! Geld terug is geen optie als het om diensten gaat.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Foreveryoung Schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Foreveryoung Schoonheidssalon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
1. Foreveryoung Schoonheiddsalon geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op producten, tenzij het al open is gemaakt!
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Beschadiging en/of diefstal
1. Foreveryoung Schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Foreveryoung Schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben de medewerkers van Foreveryoung Schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Foreveryoung Schoonheidssalon wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

12. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Foreveryoung Schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Foreveryoung Schoonheidssalon en zijn ook in de salon beschikbaar.A